Nunchaku - Bokken - Kobudo

Nunchaku Ichi no Kata - Nunchaku Kata - Heian Shodan /Shotokan Karate /

Treninzi
Takmičenja

Sponzori Kluba